การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ โรงเรียนอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-อยุธยา)

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไฟล์เอกสารประกอบ
กคศ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการค.pdf
กคศ การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ของข้าราชกา.pdf
กคศ การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งค.pdf
กคศ แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต-ว9.pdf
การกำหนดชั่วโมงสอนของครู.pdf
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ของข้าราชการคร.pdf
คุรุสภา หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู.pdf
ว27กคศ-หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบ.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขัน.pdf
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต.pdf
ข้อมูลติดต่อ
โรงเรียนอุทัย
ที่ตั้ง 11 หมู่ที่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
เบอร์โทรศัพท์ 035-356508
เบอร์โทรสาร (Fax) 035-356241
@Line : โรงเรียนอุทัย เพิ่มเพื่อน
uthaischool@gmail.com
Line@โรงเรียนอุทัย

Copyright© uts.ac.th