วิทยาการคำนวณ ม.๖ วิทยาการคำนวณ ม.๖

วิชา วิทยาการคำนวณ ม.๖


เอกสารประกอบการสอน
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้
บทที่ 1 การแบ่งปันข้อมูล
   1. การแบ่งปันข้อมูล (3.31 นาที)
   2. บล็อกเกอร์มือใหม่ (9.53 นาที)
   3. แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ (9.09 นาที)
บทที่ 2 ปัญญาประดิษฐ์
   4. แนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์ (7.56 นาที)
   5. แนวคิด 5 ประการของปัญญาประดิษฐ์ (5.18 นาที)
   6. ตรรกะพารวย (8.30 นาที)
   7. นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 1 (6.43 นาที)
   8. นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 2 (5.14 นาที)
   9. สอน AI 1 (3.52 นาที)
   10. สอน AI 2 (6.39 นาที)
บทที่ 3 พลเมืองดิจิทัล
   11. เส้นทางพลเมืองดิจิทัล (10.46 นาที)
บทที่ 4 อาชีพในยุคดิจิทัล
   12. อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยี (10.06 นาที)
   13. ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ออาชีพ (8.21 นาที)

กิจกรรมเสริมทักษะ


   ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
   Flowchart
   GAME

free counter