วิทยาการคำนวณ ม.๔ วิทยาการคำนวณ ม.๔

วิชา วิทยาการคำนวณ ม.๔


เอกสารประกอบการสอน
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
   1. รู้จักแนวคิดเชิงคำนวณ
   2. ขั้นตอนวิธี
   3. การคิดเชิงนามธรรม
   4. หา ห.ร.ม. ง่ายกว่าที่คิด
   5. แยกส่วนและสร้างใหม่
   6. เหมือนหรือต่าง
หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
   1. การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ (8.42 นาที)
   2. การระบุข้อมูลเข้าข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา (6.35 นาที)
   3. การออกแบบขั้นตอนวิธี (5.58 นาที)
   4. การทำซ้ำ (7.55 นาที)
   5. การเรียงข้อมูล 1 (6.54 นาที)
   6. การเรียงข้อมูล 2 (6.51 นาที)
   7. การค้นหาข้อมูล 1 (5.15 นาที)
   8. การค้นหาข้อมูล 2 (7.15 นาที)
หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน
   1. การพัฒนาโครงงาน (8.17 นาที)
   2. ตัวอย่างการพัฒนาโครงงาน (9.38 นาที)

กิจกรรมเสริมทักษะ


   ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
   Flowchart
   GAME

free counter