วิทยาการคำนวณ ม.๒ วิทยาการคำนวณ ม.๒

วิชา วิทยาการคำนวณ ม.๒


เอกสารประกอบการสอน
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้
บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
   1. องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ (วาดแปลนอาคาร) (13.29 นาที)
บทที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยไพทอน
   2. ระบบคำนวณค่าโดยสารรถประจำทาง (11.56 นาที)
   3. ตัวดำเนินการบูลีน (12.21 นาที)
   4. เงื่อนไขทางเลือก (10.51 นาที)
   5. การทำซ้ำด้วยคำสั่ง while (11.19 นาที)
   6. ฟังก์ชัน (ต.เต่าก้าวเดิน) (18.14 นาที)
บทที่ 3 การแก้ปัญหาด้วย scratch
   7. ฟังก์ชัน (13.05 นาที)
   8. ตัวดำเนินการบูลีน (16.51 นาที)
   9. การรับค่าและส่งค่าจากฟังก์ชัน (13.38 นาที)
บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
   10. องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (10.22 นาที)
   11. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (9.15 นาที)
บทที่ 5 เทคโนโลยีสื่อสาร
   12. บริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (11.39 นาที)
   13. คลาวด์คอมพิวติง (9.27 นาที)
   14. อินเทอร์เน็ตคืออะไร (7.57 นาที)
บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ
   15. แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (ถูกต้อง ปลอดภัย ใช่เลย) (13.20 นาที)

หมายเหตุ : ลำดับการเรียนคือ บทที่ 6, 1, 2, 3(หรือ 4) และ 5 (เรียนบทที่ 6 ก่อนบทอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ และในชีวิตประจำวัน)

กิจกรรมเสริมทักษะ


   ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
   Flowchart
   GAME

free counter