วิทยาการคำนวณ ม.๑ วิทยาการคำนวณ ม.๑

วิชา วิทยาการคำนวณ ม.๑


เอกสารประกอบการสอน
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้
บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม
   1. ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ (11.02 นาที)
   2. แนวคิดเชิงนามธรรม (14.37 นาที)
บทที่ 2 การแก้ปัญหา
   3. การแก้ปัญหา (10.51 นาที)
   4. การเขียนรหัสลำลองและผังงาน (8.45 นาที)
บทที่ 3 การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน
   5. เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (17.35 นาที)
   6. การเขียนโปรแกรมทีมีตัวแปรและตัวดำเนินการ (19.31 นาที)
   7. การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (13.27 นาที)
   8. การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก (29.06 นาที)
บทที่ 4 การโปรแกรม scratch
   9. รู้จัก scratch และการวนซ้ำ (14.21 นาที)
   10. ตัวแปร (15.00 นาที)
   11. การทำงานแบบมีทางเลือก (10.43 นาที)
   12. คำสั่งวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข (15.58 นาที)
บทที่ 5 ข้อมูลและการประมวลผล
   13. ข้อมูล (19.31 นาที)
   14. การรวบรวมข้อมูล (21.18 นาที)
   15. การประมวลผลข้อมูล ตอนที่ 1 (22.19 นาที)
   16. การประมวลผลข้อมูล ตอนที่ 2 (8.52 นาที)
   17. การสร้างทางเลือก (14.57 นาที)
บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
   18. ตระหนักรู้ ตระหนักคิด (1) (15.46 นาที)
   19. ตระหนักรู้ ตระหนักคิด (2) (17.33 นาที)

หมายเหตุ : ลำดับการเรียนคือ บทที่ 6, 1, 2, 3(หรือ 4) และ 5 (เรียนบทที่ 6 ก่อนบทอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ และในชีวิตประจำวัน)

กิจกรรมเสริมทักษะ


   ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
   Flowchart
   GAME

free counter