ออกแบบและเทคโนโลยี ม.๔ ออกแบบและเทคโนโลยี ม.๔

วิชา ออกแบบและเทคโนโลยี ม.๔


เอกสารประกอบการสอน
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีน่ารู้
   1. ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
   2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
   3. ผลกระทบของเทคโนโลยี
หน่วยที่ 2 ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน
   4. วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
   5. กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส
หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
   6. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
   7. กรณีศึกษาการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิง วิศวกรรม

กิจกรรมเสริมทักษะ


   ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
   Flowchart
   GAME

free counter