ออกแบบและเทคโนโลยี ม.๒ ออกแบบและเทคโนโลยี ม.๒

วิชา ออกแบบและเทคโนโลยี ม.๒


เอกสารประกอบการสอน
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 มาแก้ปัญหากันเถอะ
   1. เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
   2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
   3. การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
หน่วยที่ 2 ออกแบบกันก่อน
   4. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา
   5. สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
   6. การสร้างแบบจำลอง
หน่วยที่ 3 วางแผน สร้างสรรค์ นำเสนอ
   7. การวางแผนการแก้ปัญหา
   8. สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงมือสร้างชิ้นงาน
   9. การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
   10. การนำเสนอ
หน่วยที่ 4 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
   11. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี
   12. การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

กิจกรรมเสริมทักษะ


   ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
   Flowchart
   GAME

free counter