ออกแบบและเทคโนโลยี ม.๑ ออกแบบและเทคโนโลยี ม.๑

วิชา ออกแบบและเทคโนโลยี ม.๑


เอกสารประกอบการสอน
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว
  1. ความหมายของเทคโนโลยี
  2. ประโยชน์ของเทคโนโลยี
หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
หน่วยที่ 3 ระบบของเทคโนโลยี
  4. ระบบทางเทคโนโลยี
หน่วยที่ 4 การออกแบบเชิงวิศวกรรม
  5. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
  6. วัสดุในชีวิตประจำวัน
  7. เครื่องมือช่างพื้นฐาน
  8. กลไก
  9. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมเสริมทักษะ


   ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
   Flowchart
   GAME

free counter