คู่มือ ห้องเรียนออนไลน์
แบบทดสอบ COVID-19 ออนไลน์
ระบบขยายยอดทดสอบที่
40,000 คน ครับ

: ใส่คำนำหน้าชื่อและนามสกุล :

รูปถ่ายแนวตั้ง นามสกุล jpg
อัตราส่วน 4:3

สรุปจำนวน
คะแนนจำนวน พิมพ์ย้อนหลัง
ชื่อ: ค้น
5120
6684
72,916
89,549
916,157
1010,574
รวม(ผ่าน)40,000
โรงเรียนอุทัย สพม.๓
coding by : ครูสรายุทธ์ หอมชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค