ตารางเรียนระดับชั้น ม. 1
นักเรียน ชั้น ม. 1 /1
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:256 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:58 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:19 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:19 ครั้ง
อ21101
Eric
พร้อมเรียน
เรียน:13 ครั้ง
จ21201
กรรณ์ณิกา
พร้อมเรียน
เรียน:2 ครั้ง
อังคารท20201
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:11 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:58 ครั้ง
อ21101
สุภาพร
พร้อมเรียน
เรียน:28 ครั้ง
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:101 ครั้ง
พุธท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:101 ครั้ง
ส21103
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:13 ครั้ง
พ21101
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:15 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:256 ครั้ง
ว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:14 ครั้ง
ส20231
นุชนาฏ
พร้อมเรียน
เรียน:10 ครั้ง
พฤหัสบดีว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:258 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:258 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:58 ครั้ง
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:101 ครั้ง


ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน
เรียน:66 ครั้ง
ศุกร์ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:258 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:256 ครั้ง
พ20201
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:8 ครั้ง
พ21103
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:19 ครั้ง
อ21101
สุภาพร
พร้อมเรียน
เรียน:28 ครั้งนักเรียน ชั้น ม. 1 /2
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:200 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:200 ครั้ง
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:50 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:91 ครั้ง


พ20201
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:4 ครั้ง
อังคารอ21101
Eric
พร้อมเรียน
เรียน:29 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:91 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:200 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:137 ครั้ง
พุธค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:91 ครั้ง
ท20201
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:50 ครั้ง


ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน
เรียน:47 ครั้ง
แนะแนว
สุวิภา
พฤหัสบดีส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:137 ครั้ง


ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:21 ครั้ง
จ21201
กรรณ์ณิกา
พร้อมเรียน
ส21103
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:7 ครั้ง
อ21101
สุภาพร
พร้อมเรียน
เรียน:47 ครั้ง
ศุกร์พ21101
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:80 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:137 ครั้ง
ว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:14 ครั้ง
อ21101
สุภาพร
พร้อมเรียน
เรียน:47 ครั้ง
ส20231
นุชนาฏ
พร้อมเรียนนักเรียน ชั้น ม. 1 /3
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์ท20201
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:52 ครั้ง
ค22101
อรทัย
ส21103
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:74 ครั้ง


ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:22 ครั้ง


อังคารท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:42 ครั้ง
อ21101
Eric
พร้อมเรียน
พ20201
สุวิภา
พร้อมเรียน
พ21103
สุวิภา
พร้อมเรียน
พุธว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:113 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:113 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:17 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:17 ครั้ง
จ21201
กรรณ์ณิกา
พร้อมเรียน
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:22 ครั้ง
พฤหัสบดีอ21101
สุภาพร
พร้อมเรียน
เรียน:100 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:17 ครั้ง
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:42 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:113 ครั้ง
ว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:7 ครั้ง
ส20231
นุชนาฏ
พร้อมเรียน
พ21101
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:1 ครั้ง


ศุกร์อ21101
สุภาพร
พร้อมเรียน
เรียน:100 ครั้ง
ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน
เรียน:45 ครั้ง
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:42 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:17 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:22 ครั้งนักเรียน ชั้น ม. 1 /4
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:115 ครั้ง
ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน
เรียน:28 ครั้ง


ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:21 ครั้ง
ว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:3 ครั้ง
อ21101
Eric
พร้อมเรียน
อังคารส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:22 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:21 ครั้ง


ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:83 ครั้ง
พุธส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:22 ครั้ง
อ21101
สุภาพร
พร้อมเรียน
เรียน:15 ครั้ง
ส21103
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:115 ครั้ง
ส20231
นุชนาฏ
พร้อมเรียน
เรียน:4 ครั้ง
จ21201
กรรณ์ณิกา
พร้อมเรียน
พฤหัสบดีค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:83 ครั้ง
ท20201
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:3 ครั้ง
พ20201
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:1 ครั้ง
พ21103
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:5 ครั้ง
อ21101
สุภาพร
พร้อมเรียน
เรียน:15 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:22 ครั้ง
ศุกร์ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:83 ครั้ง
ท21101
อำภา
พร้อมเรียน
เรียน:115 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:1 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:1 ครั้ง
พ21101
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:2 ครั้งนักเรียน ชั้น ม. 1 /5
วันคาบที่:1
08.40-09.30
คาบที่:2
09.30-10.20
คาบที่:3
10.20-11.10
คาบที่:4
11.10-12.00
คาบที่:5
13.00-13.50
คาบที่:6
13.50-14.40
คาบที่:7
14.40-15.30
คาบที่:8
15.30-16.10
จันทร์ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:156 ครั้ง
อ21101
สุภาพร
พร้อมเรียน
เรียน:52 ครั้ง
พ20201
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:4 ครั้ง
พ21103
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:2 ครั้ง


ว21111
สรายุทธ์
พร้อมเรียน
เรียน:17 ครั้ง
อังคารค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:58 ครั้ง
ท20201
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:5 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:8 ครั้ง
ศ21101
สมชาย
พร้อมเรียน
เรียน:8 ครั้ง
พุธท21101
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:38 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:58 ครั้ง


ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:53 ครั้ง
ส21101
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
เรียน:156 ครั้ง
ง21101
นงคราญ
พร้อมเรียน
เรียน:34 ครั้ง
พฤหัสบดีท21101
พรรณทิพา
พร้อมเรียน
เรียน:38 ครั้ง


อ21101
สุภาพร
พร้อมเรียน
เรียน:52 ครั้ง
ค21101
อรทัย
พร้อมเรียน
เรียน:58 ครั้ง


พ21101
สุวิภา
พร้อมเรียน
เรียน:1 ครั้ง
ส20231
นุชนาฏ
พร้อมเรียน
เรียน:4 ครั้ง


ศุกร์ส21103
วรรณรัตน์
พร้อมเรียน
อ21101
Eric
พร้อมเรียน
เรียน:25 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:53 ครั้ง
ว21101
สุมิตรา
พร้อมเรียน
เรียน:53 ครั้ง
จ21201
กรรณ์ณิกา
พร้อมเรียนนักเรียนเข้าเรียน
: เลขประชาชนนักเรียน :

: วันเดือนปีเกิด :

ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ม.1
ตารางเรียน ม.2
ตารางเรียน ม.3
ตารางเรียน ม.4
ตารางเรียน ม.5
ตารางเรียน ม.6

Visitor Statistics
» 20 Online
» 1163 Today
» 2072 Yesterday
» 9180 Week
» 13941 Month
» 91391 Year
» 91391 Total
Record: 6549 (03.05.2020)