วิสัยทัศน์

Host by www.uts.ac.th

                         ภายในปีการศึกษา  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗     โรงเรียนอุทิศศึกษา  มุ่งพัฒนาผู้เรียน

ให้มีสุขภาวะที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีจิตสาธารณะ

รักความเป็นไทย  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาครูสู่คุณภาพ

ยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา